Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.500.000 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 zł w ilości 7.500.000 akcji (siedem milionów pięćset tysięcy). Łącznie akcje dają prawo do wykonywania na WZA 7.500.000 głosów.

Znaczącym akcjonariuszem spółki jest Grzegorz Gniady oraz Tarisso Investments Limited. Grzegorz Gniady posiada akcje w sposób bezpośredni oraz pośrednio przez spółkę Lune Capital Limited.

Dane opracowane na podstawie przesłanych do CASH FLOW SA zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Akcjonariusze powyżej 5 procent głosów na WZA ( stan od dnia 27 lipca 2012 )

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Grzegorz Gniady razem z podmiotem kontrolowanym Lune Capital Limited 2 463 965 32,85% 2 463 965 32,85%
Tarisso Investments Limited 2 850 276 38,00% 2 850 276 38,00%