Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Ład Korporacyjny

W dniu 4 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza GPW, na wniosek Zarządu Giełdy przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2008 roku.

W odróżnieniu od poprzednich lat spółki nie publikują corocznych oświadczeń dotyczących przestrzegania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego. W zamian przyjmuje się, że każda spółka notowana na giełdzie powinna przestrzegać wszystkich zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, a jeżeli okazałoby się to niemożliwe – opublikować raport informujący o złamaniu danej zasady. Raport będzie publikowany przez znany wszystkim inwestorom system ESPI oraz zamieszczany na stronie internetowej Emitenta. Dodatkowo inwestorzy przy okazji raportu rocznego dostaną również raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.

19 maja 2010 roku GPW dokonała, pierwszej po 4 lipca 2007 r., zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki zostały dostosowane do ostatnich zmian w przepisach prawa, aktualnych, międzynarodowych trendów w corporate governance oraz oczekiwań uczestników rynku. Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW weszły w życie 1 lipca 2010 roku. Mając na uwadze powyższe zmiany Cash Flow S. A. w dniu 1 lipca 2010 roku przekazał raport dotyczący niestosowania niektórych nowych zasad ładu korporacyjnego. Tekst jednolity „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku znajduje się pod adresem: http://corp-gov.gpw.pl w zakładce regulacje.

Mając na uwadze treść Uchwały nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Zarząd Cash Flow S. A. przekazuje informacje określone w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami) wraz z raportem rocznym.
Raporty na temat trwałego bądź incydentalnego wyłączenia stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego przekazywane będą przez Cash Flow S. A. zgodne z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy za pośrednictwem systemu EBI (Elektroniczna Baza Informacji) udostępnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

Ze względu na wprowadzone zmiany do zbioru zasad ładu korporacyjnego stosowanego przez Cash Flow S. A. w dniu 1 lipca 2010 roku za pośrednictwem systemu EBI przekazany została raport na temat wyłączenia niektórych nowych zasad.

Celem zapewnienia inwestorom oraz akcjonariuszom odpowiedniego rozeznania w wyłączonych zasadach ładu korporacyjnego Cash Flow S. A. publikuje raporty corporate governance (CG) na stronie internetowej www.cashflow.com.pl zakładka relacje inwestorskie/raporty/raporty corporate governance.

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW (2010)


DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut CASH FLOW S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Pracy Zarządu


OPUBLIKOWANE RAPORTY I WYJAŚNIENIA 

NIESTOSOWANE ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego obowiązujących od 1 lipca 2010 roku »

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO STOSOWANYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Raportowanie stosowanych zasad ładu korporacyjnego po 1 stycznia 2008r.

Wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu w radzie nadzorczej CASH FLOW S.A.

Stosowanie regulacji Komisji Europejskiej w stosunku do Komitetów Rady Nadzorczej

Kryteria niezależności członka rady nadzorczej

Obecność mediów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Przedstawiciele mediów mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia pod warunkiem zarejestrowania się w spółce jako przedstawiciel mediów w dniu WZA. Rejestracja odbywa się równolegle do rejestracji akcjonariuszy biorących udział w WZA, na podstawie legitymacji dziennikarskiej lub zaświadczenia redakcji oddelegowującego danego dziennikarza do uczestnictwa w WZA CASH FLOW S.A.

Przedstawiciele mediów uczestniczą w WZA jako obserwatorzy (z wyjątkiem sytuacji, gdy zarejestrowali się jako akcjonariusze biorący udział w danym WZA). Obserwatorzy nie mają prawa do aktywnego uczestniczenia w głosowaniach oraz do zgłaszania wniosków i projektów uchwał.

OPUBLIKOWANE RAPORTY ZE STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku »