Cash Flow S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Misja i wizja

Wiedzą, kapitałem i usługami wspomagamy płynność finansową przedsiębiorstw.

Strategia rozwojowa CASH FLOW S.A. zakłada przekształcenie Spółki z firmy stricte windykacyjnej w firmę finansową specjalizującą się w usługach przywracających płynność finansową przedsiębiorstw z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa, włączając osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz obsługę projektów finansowych dla przedsiębiorstw. Zmiana jest wyprzedzeniem tendencji rynkowych, które w ocenie Zarządu, będą powodowały że przedsiębiorstwa będą zainteresowane nie tylko klasyczną windykacją lub factoringiem, ale kompleksową obsługą finansową. Docelowa obsługa finansowa ma pozwolić skuteczniej i efektywniej zarządzać przepływem gotówki, płynnością finansową oraz kosztami w zależności od bieżących potrzeb i możliwości rynkowych.

 Docelowo CASH FLOW S.A. w ramach nowej strategii będzie świadczył (lub świadczy) następujące usługi:

  • Analiza zarządzania finansami w wybranym przedsiębiorstwie obejmująca analizę strumieni pieniężnych, zarządzanie zobowiązaniami i należnościami wraz z informacjami lub projektami pozwalającymi zreorganizować zarządzanie finansowe w firmie
  • Usługi podnoszące krótkoterminową płynność finansową przedsiębiorstw

Factoring przeznaczony dla sektora MSP, finansowany i obsługiwany przez CASH FLOW S.A.

Factoring przeznaczony dla sektora MSP, finansowany przez podmioty zewnętrzne (banki, firmy factoringowe) obsługiwany przez CASH FLOW S.A. Spółka odgrywałaby w tym przypadku rolę brokera odpowiedzialnego za pozyskanie zlecenia i obsługę klienta

Pożyczki krótkoterminowe dla sektora MSP finansowane i obsługiwane przez CASH FLOW S.A.

Pożyczki krótkoterminowe dla sektora MSP finansowane przez podmioty zewnętrzne obsługiwane przez CASH FLOW S.A. (CASH FLOW S.A. jako broker)

Finansowanie zobowiazań przedsiębiorstw

  • Usługi związane z poprawą zarządzania należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstw

Windykacja wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego (przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą) świadczoną na terenie całego świata (poza granicami Polski przez partnerów zagranicznych)

Restrukturyzacja zadłużenia obejmująca kompensowanie zadłużeń, zmiany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe, konsolidację zadłużenia, działania prawne itp.

Monitoring zobowiązań oraz analizę zatorów płatniczych

  • Usługi zapewniające finansowanie działalności lub projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa

Usługi brokerskie mające na celu pozyskanie dla danego przedsiębiorstwa optymalnego finansowania jego działalności lub zaplanowanego projektu np. inwestycyjnego (kredyty, pożyczki, factoring, mezzanine)

Pozyskiwanie partnerów finansowych oraz biznesowych dla przedsiębiorstw

  • Projekty realizowane dla przedsiębiorstw, funduszy oraz innych podmiotów gospodarczych

Obsługa windykacyjna funduszy sekurytyzacyjnych, z możliwością założenia własnego funduszu lub TFI wyspecjelizowanego w wierzytelnosciach

Restrukturyzacja przedsiębiorstw zgodnie z założonymi wytycznymi (CASH FLOW S.A. ze wzgledu na ograniczenia kapitałowe, nie będzie angażował własnych środków finansowych, przyjmując tym samym rolę podwykonawcy określonych zadań)

Obsługa windykacyjna ubezpieczeń bazujących na wierzytelnościach

  • Obrót wierzytelnościami krótkookresowymi z przeznaczeniem do windykacji lub zmniejszania kosztów klientów (kompensaty zadłużeń)
  • Usługi specjalistyczne dla wybranych przedsiębiorstw

Zarządzanie wierzytelnosciami hipotecznymi

  • Pozostałe usługi konsultingowe obejmujące doradztwo finansowe i prawne dla przedsiębiorstw

Powyższa strategia została obliczona na najbliższe 2 lata (okres 2013-2015), poszczególne usługi będą realizowane lub wdrażane w zależności od warunków rynkowych, posiadanych lub zwiększanych zasobów kapitałowych i ludzkich Spółki oraz zapotrzebowania ze strony rynku. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji strategii CASH FLOW S.A. nie wyklucza tworzenia spółek zadaniowych w celu łatwiejszego rozliczania poszczególnych projektów lub osiągania celów finansowych albo korzyści marketingowych. Tworzone poszczególne spółki celowe/zadaniowe będą wykazywane w skonsolidowanych raportach finansowych CASH FLOW S.A. bez względu na ich bieżące znaczenie dla przychodów Spółki. Takie rozwiązanie docelowo będzie podnosić transparentność działań CASH FLOW S.A.